Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Badania nad młodzieżą polską

Konflikty z rodzicami – to następny sygnał zmieniających się stosunków w rodzinie. Istnienie konfliktów między rodzicami a dorastającym pokoleniem potwierdziły badania wielu psychologów.

Badania nad młodzieżą polską, prowadzone przez J. Skorupską- Sobańską32 w warszawskich szkołach ogólnokształcących, wykazały, iż w grupie liczącej 300 osób tylko I9,7°/o młodzieży stwierdziło, że jej stosunki z rodzicami układają się pozytywnie. Pozostali, tj. 80,3%, twierdzą, że stosunki te mają charakter konfliktowy. W tym 58,3% młodzieży określiło te stosunki jako „średnie”, co oznaczało, że konflikty nie występują bardzo często ani nie są zbyt ostre, 22% młodzieży uznało panujące stosunki za zdecydowanie „złe”, obfitujące w ostre konflikty prowadzące do zerwania kontaktu psychicznego. Zdaniem tej autorki, nasilenie stosunków konfliktowych przypada między 14 a 16 r.ż. u dziewcząt i między 15 a 16 r.ż. u chłopców. Z badań jej wynika również, że pochodzenie społeczne nie stanowi czynnika różnicującego charakter kontaktów między dziećmi i rodzicami.

H. Bertlein (1960) badał młodzież zachodnioniemiecką w trzech środowiskach szkolnych (szkoły licealne, średnie i zawodowe) i wykazał, że średnio ok. 55% młodzieży stwierdziło istnienie wzajemnych pretensji i konfliktów między sobą a dorosłymi, przy czym najwyższy odsetek (61%) przypadł na szkoły zawodowe, najniższy (48%) na szkoły licealne (s. 228). L. D. C r o w i A. Crow (1965) oraz K. C. Garrison (1965) zgodnie stwierdzają, że w społeczeństwie amerykańskim konflikty między młodzieżą a dorosłymi stanowią zjawisko powszechne i trudne, pogłębiające się bezustannie w związku z zachodzącymi zmianami społecznymi i ekonomicznymi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.