Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Badania przeprowadzone przez S. Barchatową

Do istotnych zagadnień z zakresu funkcjonowania pamięci dzieci należą problemy szybkości i trwałości zapamiętywania oraz ich wzajemnego do siebie stosunku. Znaczenie ich jest szczególnie duże ze względu na zadania rozwojowe wieku szkolnego i wymagania stawiane dzieciom w związku z realizacją programów nauczania. Przegląd ogromnej literatury z tego zakresu uprawnia do stwierdzenia, iż problemy te nie zostały jeszcze jednoznacznie rozwiązane i w dużej mierze pozostają dalej otwarte dla badań (Smirnow, 1967). Zdaniem badaczy radzieckich – jak już wiemy – dzieje się tak dlatego, że .w olbrzymiej większości badań brano pod uwagę ilościowe rezultaty zapamiętywania, z pominięciem analizy jakościowej zagadnienia i bez uwzględnienia wzajemnych powiązań i zależności procesów pamięci od czynności i działania osób badanych. Dla uzupełnienia tej luki podejmowane są badania dotyczące: 1) szybkości zapamiętywania, rozumianego jako swoiste czynności człowieka, 2) zależności pomiędzy trwałością przechowywanego w pamięci materiału a wiekiem, 3) wzajemnych związków i stosunków między szybkością i trwałością zapamiętywania na różnych szczeblach rozwoju dzieci w wieku szkolnym (tamże).

Badania, przeprowadzone współcześnie przez S. Barchatową nad uczniami kl. II, V i VIII w zakresie szybkości zapamiętywania i trwałości przechowywania wyuczonego materiału w pamięci (materiał użyty w badaniach był różnorodny, cyfry, wyrazy konkretne i abstrakcyjne nie. powiązane znaczeniowo, zdania i tekst o charakterze opisowym), przyniosły rezultaty interesujące i znaczące dla praktyki kierowania rozwojem dzieci w procesie nauczania.

Interesujące wnioski z przytoczonych badań uczonych radzieckich dotyczą indywidualnych różnic w procesie zapamiętywania oraz wzajemnych stosunków między szybkością i trwałością zapamiętywania. Jakkol- wiek wszystkie osoby badane dało się podzielić na cztery grupy: 1) szybko zapamiętujące i trwale przechowujące w pamięci wyuczony materiał, 2) wolno zapamiętujące i nietrwale przechowujące, 3) szybko zapamiętujące i nietrwale przechowujące, 4) wolno zapamiętujące i trwale przechowujące- to jednak najpełniej na poziomie wszystkich grup wieku reprezentowane były pierwsze dwie grupy dzieci.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.