Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

J. Piaget i jego poglą na stadia rozwojowe

Ta przemiana charakteryzuje w szczególności stadium VI, młodzieńcze (od 16 lat), w którym kształtuje się światopogląd, tworzy się plan życia własnego, powstają zainteresowania ogólnoludzkie. Następuje równowaga między stroną uczuciową i intelektualną osobowości.

Odmienny od Wallona pogląd na stadia rozwojowe, sformułował najwyraźniej J. P i a g e t na podstawie swych licznych badań eksperymentalnych. Nie uznaje on istnienia stadiów ogólnych, gdyż jego zdaniem rozwój przebiega bardzo różnie w zależności od różnych funkcji. Zajmując się głównie rozwojem myślenia dziecka, wyróżnił 3 większe okresy (stadia), a w nich jeszcze podokresy i fazy: stadium I (od 0 do 24 mieś. ż.)–to okres inteligencji sensoryczno-motorycznej, który dzieli się na 6 podokresów: stadium II'(od 2 do 12 lat)’-to okres przygotowania i organizowania operacji konkretnych na klasach, stosunkach i liczbach: dzieli się on na 2 podokresy: przedstawień przedoperacyjnych (od 2 do 7 – 8 lat) oraz operacji konkretnych (od 7 – 8 do 11-12 lat), przy czym w pierwszym z nich. autor wyróżnia jeszcze 3, a w drugim 2 fazy: wreszcie stadium III (od 11 -12 do 13-14 lat) – to okres operacji formalnych, rozpadający się na 2 podokresy63. Granice chronologiczne okresów, i podokresów autor podaje tylko orientacyjnie, mogą w nich bowiem zachodzić duże różnice indywidualne, a poza tym okresy i fazy rozwojowe nie są od siebie ostro rozgraniczone (tego samego zdania jest także H. Wallón) i nie ich chronologia jest ważna, lecz ich.stała kolejność w rozwoju. Jest to jedno z 5 wymienionych przez Piageta kryteriów wyróżniania stadiów rozwoju intelektualnego (Piaget, 1956, s. 34-35: 1971, t. IV, s. 13-14):

– 1) porządek następowania po sobie nowych zdobyczy rozwojowych musi być stały:

– 2) integracj a – struktury nabyte w jakimś stadium stają się integralną częścią struktur stadium następnego:

– 3) struktura całościowa – stadium stanowi nie sumę cech, lecz pewną całość, pozwalającą określić wszystkie operacje, które są dla niej charakterystyczne: ?.

– 4) formowanie się struktury – każde stadium-obejmuje, z jednej strony, kształtowanie się struktury (poziom przygotowawczy), a z drugiej -jej osiągnięcie, stabilizację (równowagę końcową):

– 5) równowaga – stadia stanowią serię osiąganych poziomów równowagi o coraz szerszym zakresie i większej stabilności, która zależy od rozwoju struktur i ich integracji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.