Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

URBANIZACJA

Urbanizacja jest znamieniem nowoczesnych społeczeństw. W rozdziale tym omówimy rozwój miast od czasów przedprzemysłowych do współczesności. Przedstawimy także trzy główne teorie wyjaśniające zjawisko rozrastania się skupisk miejskich. Opiszemy współczesne warunki życia mieszkańców miast w Stanach Zjednoczonych i porównamy je z warunkami życia na wsi. Zajmiemy się również problemami amerykańskich miast, takimi jak przestępczość, narkomania i trudności finansowe, oraz najnowszymi próbami stworzenia koncepcji racjonalnego planowania i rozwoju miast.

Istota ludzka pojawiła się 5-15 milionów lat temu: w swojej obecnej postaci (homo sapiens) rozwijała się przez 50-60 tys. lat. Na tak wyznaczonej skali chronologicznej urbanizacja – czyli koncentracja ludności na ograniczonym obszarze, zwanym miastem – jest zjawiskiem niedawnym: pierwsze miasta powstały około 6 tys. lat temu. Ta dysproporcja między rozwojem człowieka i miast wynika z konieczności osiągnięcia przez społeczeństwo określonego poziomu rozwoju społecznego i technologicznego, jaki jest niezbędny do założenia i utrzymania miast (Reissman, 1964).

Miasta to stałe skupiska stosunkowo dużej liczby ludzi, którzy nie uprawiają ziemi, by wytworzyć dla siebie środki żywności. Pierwsze miasta powstały w środkowowschodniej Azji, w rejonie „żyznego półksiężyca” między Tygrysem i Eufratem, na terytorium dzisiejszego Iraku. Były one konsekwencją zmian klimatycznych i rozwoju technologicznego. Kiedy stopniały lodowce, przybór wody na niektórych obszarach zwiększył powierzchnię terenów charakteryzujących się ciepłym klimatem i żyzną glebą. Równocześnie rozwinęła się hodowla roślin i zwierząt. Powstały społeczeństwa rolnicze i pasterskie, które prowadziły bardziej osiadły tryb życia niż społeczeństwa myśliwsko-zbie- rackie (patrz rozdz. 4). W pewnym okresie społeczeństwa te zaczęły wytwarzać nadwyżkę żywności, jaka jest konieczna do podtrzymania wzrostu i wyłonienia się wyspecjalizowanych ról społecznych (patrz rozdz. 4).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.