Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Zagadnienie badane przez Zinczenko

Oprócz czynności ściśle związanych z organizacją percepcji, istotną rolę w uczeniu się spełniają również inne działania na materiale. Można zapoznawać się teoretycznie z materiałem przyswajając sobie reguły działania, a można ćwiczyć się w ich (świadomym lub nieświadomym) stosowaniu. Tak jest na przykład w uczeniu się gramatyki języka obcego. Zarówno poznawanie reguły, jak i ćwiczenie jest konieczne w uczeniu się, przy czym każda z tych czynności, jak można przypuszczać, wpływa w odmienny sposób na uzyskiwane efekty (Suczyńska, 1966: Jagodzińska, 1970). Zagadnienie to jest jednak mało poznane i wymaga dalszych badań.

Działanie na materiale odgrywa w uczeniu się rolę istotną, niezależnie od tego, czy towarzyszy mu nastawienie na zapamiętanie. Ucząc się mc- żemy powtarzać materiał z nastawieniem na zapamiętanie, a możemy również wykonywać na tym materiale różnorodne czynności i w rezultacie tego zostaje on przyswojony. Badania wykazują, że owe działania na materiale mają bardzo duże znaczenie dla uczenia się, dając niekiedy większe efekty niż samo nastawienie na zapamiętanie.

Zagadnienie to badał szczegółowo Zinczenko (1939, 1959, 1961). Porównywał on między innymi zapamiętywanie będące produktem ubocznym przy klasyfikacji obrazków, gdy osoby badane nie otrzymywały polecenia nauczenia się czegokolwiek, z zapamiętywaniem następującym po poleceniu zapamiętania. Zapamiętanie dowolne organizowane było w dwu warian- tach uczenia się: w jednym z nich podawano sposób ułatwiający zapamiętanie, w drugim – nie. Badania obejmowały dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci w wieku szkolnym i osoby dorosłe.

Zinczenko zwraca uwagę, że we wszystkich grupach osób badanych uzyskano wyższe wyniki w uczeniu się mimowolnym niż w tym wariancie uczenia się dowolnego, w którym nie podawano sposobów ułatwiających zapamiętanie. Ponadto u dzieci młodszych wyniki zapamiętywania mimowolnego były także lepsze od wyników uzyskanych w drugim wariancie uczenia się dowolnego, co zrozumiałe jest w zestawieniu z właściwościami rozwojowymi tych dzieci. Przytoczone dane wskazują nie tylko na rolę działania na materiale w uczeniu się, ale potwierdzają również znane prawidłowości rozwojowe dotyczące stosunku wzajemnego pamięci dowolnej i mimowolnej 8.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.