Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Zmiany jakościowe w rozwoju dziecka – kontynuacja

Jeśli dziś mówimy o „kryzysach” rozwojowych, to rozumiemy to inaczej. Nie są to ostre i nieuniknione, biologicznie uwarunkowane przełomy między poszczególnymi etapami rozwoju psychicznego, lecz wywołane jakościowymi zmianami pewne zachwianie równowagi wewnętrznej dziecka, rzutujące na jego zachowanie i stosunek do świata zewnętrznego, zwłaszcza otoczenia społecznego. Wynikające stąd różnorakie wahania i trudności związane są z przemianami fizjologicznymi organizmu (np. dojrzewanie płciowe), zmieniającymi się warunkami życia i działania dziecka, stawianymi mu różnymi wymaganiami i zadaniami społecznymi, przekształcaniem się jego stosunku do innych ludzi, rosnącej samowiedzy, zmieniającego się obrazu świata i obrazu własnej osoby. Na złagodzenie i przezwyciężenie tych przejściowych trudności w różnych okresach rozwojowych widywać może odpowiednie postępowanie wychowawcze z dziećmi i młodzieżą. Takie stanowisko zajmuje dziś wielu psychologów, np. S. L. Rubinsztejn (1962, s. 226), J. Piaget (1966, s, 66), H. Wall on (1956, s. 23-34) i iinni, z autorów polskich – M. Przełącznikową (1973, rozdz. V, 3). – Por. także rozdz. X, A, 3 niniejszego podręcznika.

Mimo panującej dawniej tendencji do bardzo wyraźnego rozgraniczania etapów rozwojowych, brak było zgodności (i brak jest dzisiaj, o czym będzie dalej mowa) co do ujmowania i określania okresów rozwojowych i ich granic chronologicznych, co do charakterystyki wyróżnianych etapów, kryteriów podziału na okresy i fazy oraz metod badawczych stosowanych dla stwierdzenia, w jakim okresie rozwojowym znajduje się dane dziecko. W dodatku różnice pod tymi względami zaznaczyły się nie tylko pomiędzy różnymi autorami, ale często ten sam autor przyjmował różne kryteria dla pószczególnych wyróżnionych przez siebie okresów (np. w Polsce S. Baley). Stosunkowa najyyięcej podobieństwa wykazują podziały tych autorów, którzy liczyli się – mniej lub bardziej świadomie – z panującym w danym kraju i danym okresie systemem szkolnym, określającym wiek przyjmowania dzieci do instytucji oświatowych różnych szczebli (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia itp.).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.