Na czym polega polowanie zbiorowe?

Polowanie jest pasją bardzo cenioną w pewnych kręgach. Mężczyźni należący do różnego typu kół łowieckich z chęcią podejmują się kolejnych wyzwań związanych z tym sportem.
Polowanie zbiorowe jest najpopularniejszą jego odmianą. Ma miejsce w grupach. Warto przy tym wiedzieć, że legislacja jasno określają kiedy polowania mogą mieć miejsce, na jakie gatunki można polować oraz na jakich terenach jest to dozwolone.
Myśliwi często stanowią zamknięte grupy. Czyni je to tajemniczymi dla osób spoza tego świata. Warto zatem poznać ich obyczaje i dowiedzieć się, jak wygląda polowanie zbiorowe.

Polowanie zbiorowe – kwestie organizacyjne

O zbiorowym polowaniu można mówić, gdy uczestniczy w nim więcej niż jedna osoba. Każde tego typu wydarzenie musi mieć prowadzącego. Na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo i poszanowanie regułów przez uczestników. Grupa jest zobligowana do wykonywania poleceń lidera.

Każde polowanie zbiorowe poprzedza odprawa. Jest to ceremonia rozpoczynająca łowy. W jej trakcie prowadzący informuje załogę o terenie, na którym następować będzie polowanie. Przekazuje również jaka zwierzyna są celem polowania.
W trakcie odprawy przypisane zostają zadania dla poszczególnych uczestników polowania. Padają też informacje o kanałach komunikacji między grupą.

Odprawa wieńczona jest zazwyczaj przypomnieniem o regułach dotyczących bezpieczeństwa i obowiązujących reguł.

Jakie rodzaje polowań zbiorowych wyróżniamy?

Istnieją różne typy polowań zbiorowych, które rozróżniane są w zależności od rodzaju zwierzyny i sposobu prowadzenia łowów.
Polowanie może odbywać się poprzez pędzenie zwierzyny w kierunku myśliwych, którzy czekają na odpowiednią okazję do strzału. Nagonka stosowana jest przy użyciu właściwie przeszkolonych psów bądź innych myśliwych.
Polowanie zbiorowe na ptaki natomiast polega na celowaniu w ptactwo zmierzające się w stronę myśliwych. Upolowanie ptaka wymaga od myśliwych dużych zdolności i należytego ocenienia trajektorii lotu zwierzęcia.
Innym popularnym typem polowań jest polowanie z ambon. Zazwyczaj angażuje dużą ilość myśliwych ustawionych na specjalnie postawionych platformach. Takie polowanie zbiorowe wymaga też właściwego rozpoznania tras, którymi przemieszcza się zwierzyna i uprzedniego przygotowania.
Wybór typu polowania zawsze opiera się na czynnikach obiektywnych – gatunkowi zwierzyny, terenowi polowania i liczbie myśliwych. Decyzje podejmuje lider.

Kiedy polowanie można uznać za skończone?

Polowanie zbiorowe wieńczone jest zgodnie ze staropolskim zwyczajem pokotem. Jest to oddanie szacunku upolowanym trofeum.
Na koniec polowania przedstawiany jest też raport z trwania polowania. Informuje on o czasie trwania, liczbie myśliwych, oraz o ilości upolowanej zwierzyny.
Jednym z głównych elementów, który wyróżnia polowanie zbiorowe, jest dbałość o zachowanie tradycji. Wykorzystuje się w tym celu odpowiedni język, obyczaje, a niejednokrotnie nawet ubiór. Wzmacnia to więź wewnątrz grupy i pozwala krzewić to zajęcie kolejnym amatorom myślistwa.